10 ອົງປະກອບຂອງຄຳວ່າຄຸນນະພາບຊີວິດ

1. ມີຄວາມເບີກບານກັບງານ ແລະພັດທະນາວຽກຂອງຕົນຢູ່ສະເໝີ ເຊື່ອມໂຍງວຽກຂອງຕົນກັບຄວາມສຸກຂອງຄົນອື່ນ
2. ມີໂອກາດເພີ່ມພູນຄວາມຮູ້ ໄດ້ພັດທະນາສັກກະຍະພາບທາງຄວາມຄິດ ມີໂອກາດເຝິກຝົນສີມືຂອງຕົນເອງ


3. ມີຖານະຄວາມເປັນຢູ່ທີ່ບໍ່ເດືອດຮ້ອນ ເພີ່ງພາຕົນເອງໄດ້
4. ມີຄວາມສຳພັນທີ່ດີກັບຄອບຄົວ ເພື່ອນຝຸງ ຄົນອອ້ມຂ້າງ ໄດ້ຮຽນຮູ້ຄວາມໝາຍຂອງມິດຕະພາບແລະຄວາມຮັກທີ່ແທ້ຈິງ
5. ໄດ້ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ອື່ນ ແບ່ງປັນຕາມການສົມຄວນ ມີໂອກາດຮັບໃຊ້ເພື່ອນມະນຸດ ເພີ່ມພູນຄວາມເມຕາໃຫ້ເກີດຂື້ນເປັນລຳດັບ


6. ເວົ້າໃນສິ່ງທີ່ເປັນກຸສົນ ບໍ່ເວົ້າໃນທາງຮ້າຍ ບໍ່ກ່າວໂທດຄົນອື່ນ ບໍ່ເວົ້າທຳຮ້າຍຈິດໃຈຂອງຜູ້ອື່ນ ຍອມຮັບ ເປີດໃຈໃນຄວາມແຕກຕ່າງ ເປັນຄົນໃຫ້ກຳລັງໃຈຄົນອື່ນຢູ່ສະເໝີ
7. ຮັບປະທານອາຫານທີ່ມີຄຸນະພາບ ມີສຸຂະພາບທີ່ດີ ອາໄສຢູ່ສະຖານທີ່ທີ່ບໍ່ວຸ້ນວາຍ ເປັນຄົນເຫັນຄວາມງາມໃນຄວາມທຳມະດາຂອງທ້ອງຟ້າ ດອກໄມ້ ສັບພະສັດ ມີວິຖີຊີວິດທີ່ລຽບງ່າຍ


8. ເປັນເຈົ້າຂອງເວລາໃນຊີວິດຕົນເອງ ແລະໃຊ້ມັນຢ່າງສ້າງສັນ ຢູ່ກັບປັດຈຸບັນ
9. ໄດ້ຮຽນຮູ້ຕົນເອງຜ່ານການສັງເກດ ຜ່ານຄວາມເມດຕາ ຈົນສາມາດຫຼອມຊີວິດຂອງຕົນໃຫ້ກາຍເປັນ ສະໜາມແຫ່ງການເຝຶກຝົນທາງຈິດວິນຍານ ນຳໄປສູ່ການທຳລາຍຄວາມເຫັນແກ່ຕົວທຸດຮູບແບບໃນຈິດໃຈຂອງຕົນເອງ


10. ຕາຍຢ່າງຄົນຕາຍເປັນບໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານຄວາມຕາຍ ແຕ່ວ່າເຫັນຄວາມຕາຍເປັນມິດ ຮູ້ສຶກຂອບໃຈຄວາມຕາຍທີ່ເຮັດໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມໝາຍຂອງການມີຊີວິດຢູ່ ສາມາດປ່ອຍວາງ ເຂົ້າໃຈ ມິີຄວາມສະຫງົບ ມີີຄວາມສາມາດຄວບຄຸມຈິດສຸດທ້າຍໃຫ້ລອດພົນຈາກຄວາມທຸກທັ້ງຫຼາຍ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *